عنوان کتابمارسُلن
نویسنده و تصویرگرژان ژاک سامپه
مترجمحامد هاشمی
ناشرسروش
گروه سنیاول تا پنجم دبستان
درجهعالی