نقش کتابخانه‌های عمومی در فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز زنان سرپرست ایتام و کودکان آسیب‌پذیر در کشور نامبیا

چکیده

مقاله حاضر بر اساس یافته‌های طرح مطالعاتی به عمل آمده در سال ۲۰۰۹ در شمال کشور نامیبیا و منطقه “خوماس” تدوین گردیده است.
نمونه‌های تحقیق مشتمل است بر ۷۰ سرپرست ایتام، که اطلاعات مورد نیاز از آن‌ها در جریان برگزاری جلسات مصاحبه و بحث گروهیLocation_Namibia_AU_Africa.svg.png استخراج شده است.  بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخورداری از حمایت‌های آموزشی، طرح‌های تغذیه‌ای، کمک‌های مالی، خدمات مشاوره‌ای، و فعالیت‌های مبتنی بر درآمدزایی، در زمره مهم‌ترین نیازهای اطلاعاتی سرپرستان ایتام به شمار می‌آید.همچنین، یافته‌ها حکایت از این موضوع دارد که رفتار اطلاع‌یابی سرپرستان مورد بررسی، به طور عمده بر پkhomas3.pngایه نظام‌های اطلاعاتی شفاهی، از قبیل روابط بین فردی و رسانه‌های همگانی استوار گردیده است. نتایج به دست آمده درباره نوع نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی سرپرستان ایتام در کشور نامیبیا، که تا حدود زیادی از محیط فقرزده محل سکونت آن‌ها تأثیر پذیرفته، بر ضرورت نگارش چنین مقاله ای در زمینه ارتقاء جایگاه کتابخانه‌های عمومی این کشور، در راستای پاسخگویی مؤثر به نیازهای این قشر از کاربران محروم، صحّه می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها: سرپرستان ایتام، کتابخانه‌های عمومی، نامیبیا، نیازهای اطلاعاتی

نویسندگان: چیکوامنوبی- ام چومبو، کینگو جوتامام چومبو
مترجم: رضا مختارپور(کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی)
برگرفته از کتاب: مقالات کتابخانه‌های عمومی ایفلا(سن‌خوان، پورتوریکر۲۰۱۱)

مطالعه مقاله