سفر به هزارتوی کتاب

سفر به هزارتوی کتاب
نکاتی در باب تشویق دانش آموزان به مطالعه

بگذارید دانش آموزانتان ببینند که شما کتاب میخوانید!
اگر میخواهید دانش آموزانتان را کتابخوان تربیت کنید، خودتان باید مطالعه کنید! اگر وقت بگذارید و کتاب بخوانید به طور غیر مستقیم به آنها میگوییدکه خواندن مهم است؛ امّا اگر برایشان سخنرانی کنید و آنها را پند و اندرز دهید ممکن است نتوانید به راحتی این پیام را منتقل کنید. فراموش نکنید یک‌معلم خوب، ابتدا دانش‌آموز خوبی است!

نشان دهید که چگونه و چرا کتاب میخوانید.
از دغدغه‌های زندگی روزمره‌تان و ارتباط آن با خواندن برای آنها بگویید؛ مثالً میتوانید بگویید: “باغچهی کوچکی جلوی درب حیاط خانه‌مان است. فکر کردم‌شاید بتوانم با سرسبز کردنش صفایی به کوچه و خانه‌مان بدهم و همسایه‌هایمان را هم خوشحال کنم. این کتاب را در کتابخانهی مدرسه پیدا کردم، یک‌فصلش در مورد باغبانی است، مثل اینکه … شاید بتوانیم باغچهای هم در مدرسه داشته باشیم؛ نظر شما چیست؟! از کجا شروع کنیم؟”