آموزش تاریخ

امام علی (ع) : چنان در تاریخ پیشینیان نگریستم که گویی یکی از آنان بوده‌ام. تعریف: تاریخ عبارت‌است از آموختن

بیشتر بخوانید