عنوان کتابآلونک
نویسندهرابرت سوئیندلز
مترجمزینب موسوی کریمی
ناشرچشمه (ونوشه)
گروه سنیمتوسطه اول و دوم
درجه خوب