عنوان کتابآن سوی جنگل خیزران
نویسندهیوکو کاواشیما
مترجممجید عمیق
ناشرمحراب قلم
گروه سنیمتوسطه اول و دوم
درجهخیلی خوب