عنوان کتاباسرار درون آتش
نویسندههنینگ مانکل
مترجمنسرین وکیلی
ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گروه سنیمتوسطه اول و دوم
درجهخیلی خوب