عنوان کتابالی عزیز
نویسنده و تصویرگرمایکل مریوکو
مترجمپروین علی‌پور
ناشرافق
گروه سنیمتوسطه اول، متوسطه دوم
درجهخیلی خوب