عنوان کتابامیلی و گل‌های پرنده
نویسنده اینگر مایر
تصویرگرماریا بوگاد
مترجمخورشید همتی آهویی
ناشرانتشارات فنی ایران
گروه سنیاول تا چهارم دبستان
درجهخوب