عنوان کتاباین منم هلن کلر
نویسندهبرد ملترز
تصویرگرکریستوفر الیوپولوس
مترجمزهرا غفاری‌داریان
ناشرمهرسا
گروه سنیسوم تا ششم دبستان
درجه