عنوان کتابباشگاه کتابخوانی بانی
نویسندهآنی سیلوسترو
تصویرگرتاجانا مای-ویس
مترجممیترا نوحی جهرمی
ناشربازی و اندیشه
گروه سنیپیش تا سوم دبستان
درجهخوب