عنوان کتابتیستو سبزانگشتی
نویسنده و تصویرگرموریس دروئون
مترجملیلی گلستان
ناشرکانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
گروه سنیششم دبستان، متوسطه اول
درجهعالی