عنوان کتابتیلی و تانک
نویسنده و تصویرگرجی فلک
مترجممهرنوش پارسانژاد
ناشرچشمه
گروه سنیپیش تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب