عنوان کتابجزیره پدربزرگ
نویسندهبنجی دیویس
تصویرگر
مترجمسمیه حیدری
ناشرمهرسا
گروه سنیپیش تا دوم دبستان
درجه خوب