عنوان کتابجنگ‌های عجیب و غریب (مجموعه داستان)
نویسنده و تصویرگرمارتین آوور
مترجمفرشته مهرابی، احمد کشاورزی
ناشرمانا
گروه سنیششم دبستان، متوسطه اول، متوسطه دوم
درجهخیلی خوب