عنوان کتابجنگی که نجاتم داد
نویسنده و تصویرگرکیمبرلی بروبیکر بردلی
مترجممرضیه ورشوساز
ناشرپرتقال
گروه سنیمتوسطه اول و دوم
درجهخیلی خوب