عنوان کتابخداحافظ راکن پیر
نویسنده و تصویرگرکلر ژوبرت
مترجم
ناشرکانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
گروه سنیاول تا چهارم دبستان
درجهعالی