عنوان کتابدرخت خاطره
نویسنده و تصویرگربریتا تکنت‌راپ
مترجممهرنوش پارسانژاد
ناشربا فرزندان
گروه سنیاول تا پنجم دبستان
درجهعالی