عنوان کتابدعاهای زمینی پدربزرگ
نویسنده داگلاس وود
تصویرگرپی. جی. لینچ
مترجمحسین ابراهیمی(الوند)
ناشرکانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
گروه سنیپنجم وششم دبستان، متوسطه اول
درجهخیلی خوب