عنوان کتابسار کوچولو نمی‌تواند پرواز کند
نویسندهجنیفر برن
تصویرگرکیت بندیس
مترجممحبوبه نجف‌خانی
ناشرآفرینگان
گروه سنیاول تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب