عنوان کتابسوزان می‌خندد
نویسندهجین ویلز
تصویرگرتونی راس
مترجممهشید مجتهدزاده
ناشرسروش
گروه سنیاول تا سوم دبستان
درجه