عنوان کتابشلیک به ستاره‌ها
نویسندهجان هدریکس
مترجمطاهره آدینه‌پور
ناشرپرنده آبی
گروه سنیچهارم تا ششم دبستان، متوسطه اول
درجهخیلی خوب