عنوان کتابشیر کتابخانه
نویسندهژوزف کوئلهو
تصویرگرکوین هاکس
مترجممحبوبه نجف‌خانی
ناشرآفرینگان
گروه سنیاول تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب