عنوان کتابفراتر از یک رویا
نویسندهجف آرتس
تصویرگرماریت تورن‌کویست
مترجمزهره قایینی
ناشرپرنده آبی
گروه سنی
درجهخیلی خوب