عنوان کتابفرشته پدر بزرگ
نویسندهیوتا باوئر
مترجمزهره قایینی
ناشرموسسه پژوهشی تاریخ ادبیات
گروه سنیاول تا چهارم دبستان
درجهخیلی خوب