عنوان کتابلونا عاشق روز کتابخانه است
نویسندهژوزف کوئلهو
تصویرگرفیونا لامبرز
مترجممیترا نوحی جهرمی
ناشربازی و اندیشه
گروه سنیپیش تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب