عنوان کتابدوشیزه درنا
عنوان اصلی کتابThe Crane Maiden
موضوع اصلی کتابقصه‌ها و افسانه‌های چین و ژاپن
نویسندهمی یوکو ماتسوتانی
Miyoko Matsutani
تصویرگرچی هیرو ایواساکی
Chihiro Iwasaki
مترجممحسن اقتدارشهیدی
ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی
گروه سنیسوم تا پنجم دبستان
درجهخوب