جهت مشارکت در فعالیت‌های کانون از شماره حساب و درگاه پرداخت زیر استفاده کنید:

شماره حساب:

۸۰۵۸۹۳۹۶۴

شماره کارت:

۶۰۳۷۷۰۷۰۰۰۰۱۱۰۲۷

شماره شبا:

۴۹۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۰۵۸۹۳۹۶۴

درگاه پرداخت:

  ورود به درگاه پرداخت الکترونیکی