عنوان کتابپدر بزرگم کجاست؟
نویسنده و تصویرگرهانس ویلهلم
مترجملیلا دیانی
ناشرشورا
گروه سنیپیش تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب