عنوان کتابشیرها از آمپول نمی‌ترسند!
نویسنده دکتر هوراد جی.بنت
تصویرگرام. اس. وبر
مترجمفاطمه جعفر آبادی
ناشرفنی ایران(نردبان)
گروه سنیپیش تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب