عنوان کتابآب
عنوان اصلی کتابHow We Use Water
موضوع اصلی کتاب آب
نویسنده و تصویرگرکرول بلارد
Carol Ballard
مترجمرضا کریمی
ناشرقدیانی( کتاب‌های بنفشه)
گروه سنیچهارم تا ششم دبستان
درجهخوب