عنوان کتابآتشی بالای کوه
عنوان اصلی کتابFire on the Mountain
موضوع اصلی کتابمبارزه با ظلم
نویسندهجِین کورتس (Jane Kurtz)
تصویرگرای. بی. لوییس ( E. B. Lewis)
مترجممهدی حجوانی
ناشرکانون پرورشی و فکری کودکان
گروه سنیسوم تا ششم دبستان
درجهخیلی خوب