عنوان کتابآخرین درخت
عنوان اصلی کتابThe Last Tree
نویسندهامیلی هاورث بوث
Emily Haworth-Booth
مترجماکرم حسن پور
ناشرمیچکا
گروه سنیسوم تا ششم دبستان