عنوان کتاباجازه هست؟
نویسندهجان کلی
تصویرگراستف لیبریس
مترجمرضی هیرمندی
ناشرپرتقال
گروه سنیپیش تا سوم دبستان
درجهخوب