عنوان کتاباحساسات دایناسوری؛ خجالتیوزوروس
عنوان اصلی کتابDinosaurs Have Feelings
نویسندهبرایان موزس Brian Moses
مترجممریم رضازاده
ناشرنردبان
گروه سنیاول تا چهارم دبستان