عنوان کتاباز دکتر بپرس
نویسنده پیتر روئن
مترجممحسن سلیمانی
ناشرقدیانی
گروه سنیششم دبستان، متوسطه اول
درجهخیلی خوب