عنوان کتاباوتیسم
عنوان اصلی کتابLautisme
نویسندهآگنس کاتالا، Agnès Cathala
تصویرگرآویل بازیل
مترجمرویا خویی
ناشرمحراب قلم
گروه سنیاول تا چهارم
درجهخوب