عنوان کتاباین کتاب خاکستری است
عنوان اصلی کتابThis Book Is Gray
نویسندهلینزی وارد
Lindsay Ward
مترجمآزاده کامیار
ناشرپرتقال
گروه سنیاول تا سوم دبستان