عنوان کتابباغبان
عنوان اصلی کتابThe Gardener
موضوع اصلی کتابفقر، باغبانی
نویسندهسارا استوارت
Sarah Stewart
تصویرگردیوید اسمال
David Small
مترجملاله آتشی
ناشرمیچکا
گروه سنیاول تا ششم دبستان
درجهخیلی خوب