عنوان کتابباغچه پسرک
نویسنده و تصویرگرپیتر براون
مترجمهایده عبدالحسین زاده
ناشرانتشارات فنی ایران
گروه سنیاول تا چهارم دبستان
درجهخوب