عنوان کتابجنگل حلبی
نویسندههلن وارد
تصویرگرواین اندرسون
مترجمزهره خورسندی
ناشرانتشارات فنی ایران
گروه سنیچهارم تا ششم دبستان
درجه خوب