عنوان کتابخشم شبیه سپر است
نویسنده شونا اینز
تصویرگرایریس آگوچ
مترجماحمد تصویری
ناشرمهرسا
گروه سنیاول تا پنجم دبستان
درجهخیلی خوب