عنوان کتابخوشمزه‌ترین کلوچه
نویسنده و تصویرگراریک کارول
مترجمافسانه شعبان‌نژاد
ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجونان
گروه سنی
درجهخیلی خوب