عنوان کتابخوش آمدید
نویسنده و تصویرگرباروکس
مترجمنینا فراهانی
ناشرنشر جشمه
گروه سنیپیش تا سوم دبستان
درجهخوب