عنوان کتابدایره‌المعارف کوچک من درباره‌ی فوتبال
عنوان اصلی کتاب MES PETITES ENCYCLOPEDIES LAROUSSE
Le football
نویسندهفرانسواز دوگیبرت
Françoise de Guibert
مترجمرویا خوئی
ناشرمحراب قلم
گروه سنیدوم تا ششم دبستان