عنوان کتابدوست من (از مجموعه دنیای ما)
نویسندهآسترید دبورد
تصویرگرپلین مارتن
مترجممطهره حیدری
ناشرپرتقال
گروه سنیپیش تا سوم دبستان
درجهخوب