عنوان کتابروز لیموناد
عنوان اصلی کتابWhen Grandma Gives You a Lemon Tree
موضوع اصلی کتابآشپزی
نویسنده و تصویرگرجیمی ل ب دینیهن
Jamie L. B. Deenihan
مترجممحبوبه نجف‌خانی
ناشرکتاب پرنده
گروه سنیاول تا سوم دبستان
درجهخوب