عنوان کتابساداکو و هزار درنای کاغذی
عنوان اصلی کتابSadako and the Thousand Paper Cranes
موضوع اصلی کتابقصه‌ها و افسانه‌های چین و ژاپن
نویسندهالینور کوئر
Eleanor Coerr
تصویرگررونالد هیملر
Ronald Himler
مترجممریم پیشگاه
ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گروه سنیمتوسطه‌ی اول و دوم
درجهخیلی خوب