عنوان کتابسفر دوستی
نویسنده و تصویرگرولفگانگ اسلاوسکی
مترجمسعیده موسوی
ناشرسروش
گروه سنیاول تا پنجم دبستان
درجهخیلی خوب