عنوان کتابسنجاب کجا رفته بود؟
نویسندهسمیرا قیومی
تصویرگرمحسن دمندان
ناشرانتشارات فنی ایران
گروه سنیپیش تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب